• Pharmacognosy
Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry